Játékszabályzat


DULUX - "HOGYAN FESTENÉL KÉT KERÉKEN" PROMÓCIÓ
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. Kik és hogyan vehetnek részt a játékban?


Az Akzo Nobel Coatings Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45/C. 7. emelet továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon Magyarországon állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személy (az, aki Magyarország területén az adott évben legalább 183 napot tartózkodik) vehet részt, aki nem esik a 9. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt (2015. június 16. 00:00 és 2015. július 28. 23:59 között) vásárol legalább 5 liter Dulux terméket és a vásárlást igazoló eredeti nyugtán (a továbbiakban: Blokk) feltűntetett adatok microsite-ra való feltöltésével regisztrál a Játékra. A nyereményjátékban résztvevő Dulux termékek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos az eredeti nyugtát, blokkot (a továbbiakban: Blokk) vagy számlát (a továbbiakban: Számla) és a termékcsomagoláson található vonalkódot megőrizze, és a jelen játékszabályban írtak szerint bemutassa, vagy beküldje a Szervezőnek. Mivel egyes boltok által adott blokkon (gyűjtőblokkon) nem szerepel a Játékban résztvevő termékek megnevezése, ezért bizonyítván a termék megvásárlásának tényét, azt a Játékosnak az üzlet egyik alkalmazottjával le kell pecsételtetni, alá kell íratni, illetve rá kell írattatni a termék nevét és űrtartalmát (pl. Dulux Family Zone Simogató napsugár 2 x 2,5 liter).


2. Hogyan lehet pályázni, regisztrálni?


A Játékra elektronikus úton lehet regisztrálni:

A Játékra jelentkező pályázónak, a Játékban részt vevő Dulux termék megvásárlását követően, a Játék ideje alatt a www.fessesnyerj.hu internetoldalon regisztrálnia kell magát a személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám) megadásával, illetve a Dulux termék vásárlását igazoló adatok (Dulux termék megvásárlását igazoló blokk alján található 9 jegyű „AP” vagy „APA” jelzésű kód-szám (a továbbiakban: kód), vagy Számla esetén az AP-kód helyett a számla sorszáma (a számla teljes azonosító szám- és betűjelzése, a nyugta-, vagy számlakibocsátó cég neve és címe, festék vonalkódja), valamint a vásárlás pontos dátumának (hónap, nap, óra, perc) megadásával.

Egy Játékos több pályázatot is beadhat. A Szervező egy Blokkot/számlát/EAN kódot csak egyszer fogad el érvényesnek a Játék ideje alatt. Azonos Blokk/számla, EAN kód regisztrálása esetén a Szervező csak az időben elsőként beérkezőt fogadja el érvényes regisztrációnak. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor dokumentált időpont értendő.

Az elektronikus úton benyújtott pályázat érvényességét, illetve érvénytelenségét a regisztrálás alkalmával megjelenített válaszüzenet és visszaigazoló e-mail tartalmazza.

A Szervező azokat a vásárlást igazoló blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a játékban résztvevő termék – márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve AP/APA-kód/számla sorszáma is szerepel. A Játékos jogosult a Játékban való részvételre olyan blokkal is, amelyen az árucikkek "gyűjtő"- ként szerepelnek azzal a kikötéssel, hogy a Játékosnak bizonyítván a termék megvásárlásának tényét, azt az üzlet egyik alkalmazottjával le kell pecsételtetni, alá kell íratni, illetve rá kell írattatni a termék nevét és űrtartalmát (pl. Dulux Family Zone Simogató napsugár 2 x 2,5 liter).

A Játékos köteles a vásárlást igazoló Blokkot/számlát és az adott játékszakaszban vásárolt termék számával megegyező számú vonalkódot a Játék teljes időtartama alatt sértetlenül és olvasható módon megőrizni, a fődíj nyeremény átvételénél bemutatni Szervező Megbízottjának, mert a Játékos csak ebben az esetben jogosult a fődíj nyereményre. Amennyiben a Játékos a kisorsolása esetén a Blokkot/számlát és a vonalkódo(ka)t nem tudja bemutatni, vagy az általa bemutatott anyagok olvashatatlanok, sérültek, úgy fődíj nyereményére nem jogosult, helyére automatikusan a sorsoláskor kisorsolt soron következő tartaléknyertes lép. (részleteket lásd a szabályzat 5.1. pontjában).

A pályázó a Játékba való jelentkezésével a fődíjnyereményre, azaz a 10 db kerékpár egyikére (lsd. 3. pont) pályázik.


3. A Játék időtartama, valamint a beérkezési határidők

A Játék 2015. június 16. 00:00 perctől 2015. július 28. 23:59 percig tart.

A Játékos a pályázatát úgy küldheti be, hogy az legkésőbb 2015. július 28. napjáig 24:00 órájáig rögzítse a rendszer a 2. pontban leírtak szerint.
A 2015. június 16. napja előtti, illetve 2015. július 28. napja utáni vásárlások kapcsán beérkezett pályázatokat a Szervező nem fogadja el érvényes pályázatként. A Játékban kizárólag az itt jelzett időszakban történt vásárlások kapcsán az itt jelzett időszakban beérkező pályázatok vesznek részt.


3.1 A Játék időtartama és a pályázatok beérkezésének határideje


Garantált azonalli nyeremény a vásárlás helyszínén egyedi Dulux bögre 6 féle választható színben a készlet erejéig
Minimum 5 liter termékek vásárlása után minden vásárló a készlet erejéig egy egyedi Dulux bögrét kap ajándékba (5 literenként egy darabot), amelyet rögtön átvehet a vásárlás helyszínén a promócióban részt vevő boltokban (2. számú melléklet: A promócióban résztvevő boltok listája). Egy kiskereskedelmi egység átlagosan 50-100 db közötti bögrével rendelkezik, így az azonnali nyeremény minden egyes boltban csak a készlet erejéig garantált. Az eladónak nem kötelessége erről tájékoztatni a vásárlót, azonban a vásárlóknak érdemes a vásárlást megelőzően tudakozódniuk a készletről. Amennyiben a rendelkezésre álló készlet kifogyott, a Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem köteles azt utólagosan pótolni és a vásárló részére eljuttatni.

Fődíj:

A 10 db főnyereményt a 2015. 06. 16. 00:00 perctől – 2015. 07. 28. 23:59 percig regisztrált érvényes pályázatok között sorsoljuk ki. A nyertesek két típusú fődíj közül választhatnak. A sorsolást és kiértesítést követő 48 órán belül nyilatkozniuk kell, hogy az alábbi 2 típus közül melyik kerékpárt választják nyereményként:

- Csepel Cruiser NEO 7 seb. női - fehér
- Csepel Cruiser NEO 7 seb. férfi - grafit


4. A Játék garantált nyereményeinek és fődíjainak részletes leírása


4.1 Fődíjak:

10 db Let’s Colour kerékpár kerül kisorsolásra, melynek típusát (férfi/női) a nyertesek választhatják ki. A kerékpár típusával kapcsolatos egyeztetésre a sorsolást követő 48 órán belül kerül sor. A kerékpárok átadása az egyeztetést követő 2 héten belül történik.
A fődíjak másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók.

4.2 Garantált nyeremények:

Egyedi Dulux bögre 6 féle választható színben, mely vásárlást követően azonnal átvehető a készlet erejéig. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.


5. Nyereménysorsolás módja, a sorsolás időpontjai és a nyeremények átadása


5.1 A nyereménysorsolás módja és időpontja, a nyertesek értesítése:

A Szervező a Megbízottja útján a 2015. június 16. és 2015. július 29. napja közötti időszakra összesen 10 db fődíjat sorsol ki.

A Szervező Megbízottja a 2015. július 29-én 11.00 órakor bonyolítja a sorsolást, melynek során 10 db fődíj kerül kisorsolásra.

A Játékosok a sorsoláson a beküldött, regisztrált Blokkal/számlával vesznek részt. A nyertesek sorsolása számítógép segítségével történik a fenti időpontban közjegyző jelenlétében, a Megbízott címén (Human Telex Reklámügynökség, 1031 Budapest, Szentendrei út 216/b.). A nyertes Blokkok/számlák kisorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével a Szervező és a Megbízott alkalmazottai közül kiválasztott sorsoló bizottság előtt, közjegyző jelenlétében történik. A sorsolás nyilvános. A Bizottság által hitelesített jegyzőkönyvet Szervező és Megbízott, valamint a közjegyző is elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát bárki szabadon megtekinthesse, előzetes időpont-egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék utolsó napjától számított 30 naptári napon belül.

A Játék időtartama alatt egy Játékos csak egyetlen alkalommal jogosult a főnyereményre.

Megbízott a beérkezett Pályázatokat megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Pályázatok érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt. Amennyiben a Szervező vagy a Megbízott tudomására jut, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltak ellenére valamely Pályázat Szervezőnek vagy Megbízottnak nem felróhatóan mégis részt vett a Játékban, a Szervező az érvénytelen pályázatot beküldő vagy kizárásra kerülő Játékostól az esetlegesen már átadott nyereményt vagy annak értékét visszakövetelheti.

A fődíjak nyereménysorsolásának alkalmával Szervező minden esetben 1-1 nyertest, és 2-2 tartaléknyertest sorsol. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, amennyiben a nyertes vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes személye vagy pályázata nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és/vagy alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 72 órán belül a Játékban megadott telefonszámon vagy e-mail címen nem elérhető vagy határidőben nem nyilatkozik, illetve ha a vásárlást igazoló, kisorsolt nyertes Blokk/számla eredeti példányával és a csomagoláson található vonalkóddal/(-okkal) nem rendelkezik vagy az általa bemutatott anyagok olvashatatlanok, vagy azt a Szervező Megbízottjának nem tudja bemutatni, valamint, ha a nyereményéről önkéntesen, írásban lemond.

A nyertes a fődíj nyereményének átvételére kizárólag a fentiek bemutatásával, illetve személyazonossága igazolásával személyesen jogosult. A Szervező a sorsolások eredményét a www.fessesnyerj.hu weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakcíme (csak település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékba történő regisztrálással kifejezetten hozzájárul. A sorsolás eredményéről Szervező Megbízottja a nyerteseket a sorsolást követő 48 órán belül telefonon, majd írásban is értesíti.

A Szervező a nyeremények tekintetében sem jótállást, sem szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét a Nyeremény szolgáltatójával, gyártójával, fogalmazójával szemben érvényesítheti.

5.2 Nyeremények átadása

Minimum 5 liter Dulux termék vásárlása esetén a vásárló egy egyedi Dulux bögrét választhat azonnali nyereményként, melyet a vásárlás helyszínén kap kézhez. A vásárló 6 különböző színű bögréből választhat (5 literenként 1 db-ot) a készlet erejéig. Amennyiben az adott boltban nem áll rendelkezése megfelelő számú bögre, a Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem köteles a garantált nyereményt utólagosan biztosítani a vásárló számára.
A fődíjak átadása futárszolgálattal történik Magyarország egész területén, a nyertessel előre egyeztetett időpontban. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve Szervező Megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadására a sorsolást követő maximum 30 napon belül sor kerüljön. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
A Játékos téves adatszolgáltatásából, hiányos vagy hibás pályázatából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.


6. Adózás


A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli.


7. A Játék lebonyolítása


A Játék informatikai hátterét, valamint lebonyolítását a Human Telex Kft., mint a Szervező Megbízottja (1031 Budapest, Szentendrei út 216/b.) végzi.
A Játékkal kapcsolatban kérdések az info@fessesnyerj.hu e-mail címre küldhetők.

A Szervező, a Szervező Megbízottja kizárja valamennyi felelősségét, továbbá kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben bekövetkezett sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosban felmerülő károkért való felelősséget.

7. 1 Mi történik, ha nem működik a promóciós internetoldal?

Időnként előfordulhat, hogy a Szervezőn, illetve a Szervező Megbízottján kívül álló okból a szolgáltatás nem használható. A részvételi feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja minden olyan, a Szervezőn illetve a Szervező Megbízottján kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati hibák. A rendszer hibájából eredő sikertelen regisztrációk az info@fessesnyerj.hu email címen jelezhetőek. A Szervező, illetve Megbízottja nem vállal felelősséget azért, ha a Játékosnak a Játékban való részvétele bármely tőle független okból kifolyólag hiúsul meg.


8. Adatvédelem

A 2. pontban írt adatszolgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes. A Játékosok pályázatuk elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
 • nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készüljön, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték, illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
 • adatait a Szervező a jelen Játék lebonyolítása céljából felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
 • a megadott személyes adatokat a szervező direkt marketing célból kezelje a Játék időtartamát követően is az alábbiaknak megfelelően.

Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart.

Azzal, hogy a Játékos a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó pályázatát megadja és a weboldalon történő regisztráció esetén a „részvételi és adatkezelési szabályzat”-ot elfogadja, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a szervező direkt marketing adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenységével összefüggésben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja. A Játékos e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a következő címen: Akzo Nobel Coatings Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45/C. 7.) illetve e-mail-ben az info@fessesnyerj.hu címen.

A Szervező megbízásából az adatfeldolgozást a Human Telex Kft. végzi. A megadott személyes adatok kezelője a Szervező.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy az itt megadott elérhetőségek bármelyikén kérje adatai törölését vagy helyesbítését.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).


9. A Játék egyéb feltételei


A Játékból ki vannak zárva a Akzo Nobel Coating Zrt., és a Human Telex Kft. alkalmazottai, és ezen személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá a Játékban részt vevő üzletek részére munkavégzésre irányuló jogviszony alapján munkát végző személyek.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játékkal kapcsolatos információk, a Részvételi és Játékszabályzat megtalálható a www.fessesnyerj.hu internetes oldalon, ill. Szervező telephelyén 1134 Budapest, Váci út 45/C. 7.

A Szervező és Megbízottja a Játék lezárulta után 90 napon túl semmilyen a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A Játékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Játék feltételeit. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi és Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszűntesse. A Részvételi és Játékszabályzatban tett módosításait, illetve a Játék esetleges megszűntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a játék weboldalán.


Budapest, 2015. 05.12.
Akzo Nobel Coatings Zrt.
Szervező
1. számú melléklet:

A promócióban részt vevő termékek listája:
 • Dulux A Nagyvilág színei Alhambra falai (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Alhambra falai (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Bambusz liget (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Bambusz liget (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Bengáli ösvény (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Bengáli ösvény (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Bódító kardamon (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Bódító kardamon (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Carmen rózsa (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Carmen rózsa (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Ceylon aranya (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Ceylon aranya (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Citromfű balzsam (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Citromfű balzsam (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Citrus liget (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Citrus liget (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Cordobai bíbor (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Cordobai bíbor (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Csillámló halraj (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Csillámló halraj (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Csípős gazpacho (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Csípős gazpacho (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Ébredő rét (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Ébredő rét (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Édes grenadin (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Édes grenadin (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Érett vanília (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Érett vanília (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Ezüst jég (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Ezüst jég (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Forró flamenco (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Forró flamenco (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Francia viola (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Francia viola (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Fűszeres jakvaj (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Fűszeres jakvaj (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Gangeszi kavics (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Gangeszi kavics (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Garnéla tapas (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Garnéla tapas (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Gyantás bor (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Gyantás bor (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Gyapjú szőttes (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Gyapjú szőttes (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Gyömbér cseppek (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Gyömbér cseppek (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Hajnali áhítat (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Hajnali áhítat (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Hamvas rózsa (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Hamvas rózsa (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Hellén napsütés (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Hellén napsütés (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Homok mandala (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Homok mandala (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Hosszú alkony (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Hosszú alkony (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Illatos fahéj (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Illatos fahéj (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Izzó homoktövis (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Izzó homoktövis (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Jégvilág (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Jégvilág (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Kristály folyam (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Kristály folyam (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Kurkuma gyökér (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Kurkuma gyökér (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Levendula völgy (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Levendula völgy (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Libbenő szári (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Libbenő szári (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Mandulavirág (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Mandulavirág (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Masala tea (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Masala tea (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Mézes halva (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Mézes halva (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Nyíló rozmaring (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Nyíló rozmaring (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Örök sziklaszirt (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Örök sziklaszirt (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Pirított szezám (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Pirított szezám (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Provence varázsa (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Provence varázsa (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Ragyogó gyöngyház (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Ragyogó gyöngyház (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Rejtőző leguán (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Rejtőző leguán (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Rügyező akácia (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Rügyező akácia (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Sangria málna (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Sangria málna (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Sarki éjszaka (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Sarki éjszaka (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Sarki fény (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Sarki fény (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Selymes szantál (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Selymes szantál (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Shaolin köpeny (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Shaolin köpeny (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Shiva szentély (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Shiva szentély (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Szeder bor (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Szeder bor (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Szikrázó napkelte (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Szikrázó napkelte (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Távoli vitorla (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Távoli vitorla (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Titokzatos függőkert (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Titokzatos függőkert (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Trópusi napsugár (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Trópusi napsugár (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Tüzes curry (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Tüzes curry (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Üde rizskalász (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Üde rizskalász (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Végtelen tenger (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Végtelen tenger (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Virágzó zsálya (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Virágzó zsálya (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Zarándok útja (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Zarándok útja (5.0 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Zsenge kávécserje (2.5 liter)
 • Dulux A Nagyvilág színei Zsenge kávécserje (5.0 liter)
 • Dulux Family Zone Aloe vera (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Aranyló méz (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Bíbor virág (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Csiszolt zafír (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Éledő láng (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Fénylő borostyán (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Hajnali öböl (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Halvány menta (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Ibolya illat (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Jázmin tea (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Könnyű fátyol (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Lágy krém (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Lángoló ég (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Langyos föld (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Lenvászon (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Malachit medál (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Nappali fény (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Nyári pirkadat (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Ragyogó gyöngy (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Rózsa szirom (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Sárga kankalin (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Simogató napsugár (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Szürke zen (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Tavaszi dallam (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Tengeri alkony (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Tiszta ég (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Vanilia illat (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Vibráló napfény (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Virágzó hanga (2.5 liter)
 • Dulux Family Zone Zsálya tea (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Antik Márvány 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Bengáli ösvény 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Derengő hajnal 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Fehér 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Forró flamenco 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Fűszeres jakvaj 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Garnéla tapas 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Hullámzó tenger 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Mézes halva 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Nyíló rozmaring 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Shiva szentély 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Trópusi napsugár 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Üde rizskalász 2.5 (2.5 liter)
 • Dulux Konyha és Fürdőszoba Zamatos őszibarack 2.5 (2.5 liter)2. számú melléklet:

A promócióban részt vevő üzletek listája:

Bács-Kiskun megye megye

 • B & B Kft. Festékcenter - 6100 Kiskunfélegyháza, Izsáki út 10.
 • CIKLON FESTÉK ÉS VEGYIÁRU KER. KFT - 6000 Kecskemét, Felsőkomárnok út 2.
 • Color Festék Kft. (Dunakor 2002 Kft.) - 6000 Kecskemét, Március 15. utca 3-5.
 • Dunacolor Festékbolt (Dunakor 2002 Kft. ) - 6500 Baja, Kölcsey F. utca 23.
 • Festékáruház (Dunakor 2002 Kft.) - 6500 Baja, Dózsa György út 12.
 • Festékház (ARD Color Kft.) - 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2.
 • HALAS-COLOR KFT. - 6400 Kiskunhalas, Kölcsey út 11.
 • Kiskunhalasi festéküzlet (Dunakor 2002 Kft.) - 6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 27.
 • Turán Festék Háztartási - 6200 Kiskőrös, Bajcsy Zs utca 7.

Baranya megye megye

 • Bernáth Építőanyag és Festékkereskedés - 7630 Pécs, Komlói út 139.
 • Okker Festék - 7633 Pécs, Hajnóczy utca 6.
 • Teknomix Bt - 7627 Pécs, Csárda utca 21.

Békés megye megye

 • Ferbonex Üzletház 1. - 5700 Gyula, Rosu utca 4.
 • Ferbonex Üzletház 2. - 5700 Gyula, Mágocsi 1/B
 • Gazdasági Bolt - 5510 Dévaványa, Széchenyi utca 28.
 • Háztartási- és Vegyiáru bolt - 5630 Békés, Kossuth utca 22.
 • Picasso Festékbolt - 5630 Békés, Szántó Albert u. 2.
 • Szőke Vegyibolt - 5520 Szeghalom, Tildy utca 33.
 • Vasex Kft. - 5900 Orosháza, Török Ignác út 40.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye megye

 • Borsodfesték Kft. - 3530 Miskolc, Király utca 5.
 • Borsodfesték Kft. - 3526 Miskolc, Zsolcai Kapu 5.
 • Color-Tech'96 Kft. - 3600 Ózd, 48-as út 20.
 • Festék 96 Kft. - 3526 Miskolc, Besenyői út 1.
 • Festék 96 Kft. - 3532 Miskolc, Győri kapu 24/A
 • Festék 96 Kft. - 3526 Miskolc, Repülőtéri út 3.
 • Festék Szakáruház (Feba&Bonitas Kft.) - 3527 Miskolc, Szinva utca 2-4.
 • Metor-92 Kft. - 3950 Sárospatak, Bláthy O. utca 5.

Budapest

 • Azúr Festékáruház (Konvoj Max Kft.) - 1150 Budapest XV., Népfelkelő út 1.
 • Fess'N Kft. - 1182 Budapest XVIII., Üllői út 513.
 • Festékcentrum Sallai Center - 1182 Budapest XVIII., Cziffra György utca 15/B.
 • FESTÉKSTÚDIÓ KFT - 1156 Budapest XV., Nyírpalota út 2.
 • Goldlakk Kft. - 1152 Budapest XV., Rákos út 107-109.
 • Goldlakk Kft. - 1122 Budapest XII., Csaba utca 26.
 • Goldlakk Kft. - 1162 Budapest XVI., Szlovák út 98.
 • Kőházy Festékáruház - 1021 Budapest II., Budakeszi út 55.
 • Kőházy Festékáruház-Alf Prominet Kft. - 1116 Budapest XI., Hengermalom út 15.
 • Kőházy Tradíció Kft. Home Center - 1173 Budapest XVII., Pesti út 237.
 • KŐHÁZY-TRADÍCIÓ KFT - 1133 Budapest XIII., Véső utca 5.
 • KŐHÁZY-TRADÍCIÓ KFT - 1037 Budapest III., Vörösvári út 125.
 • KŐHÁZY-TRADÍCIÓ KFT - 1205 Budapest XX., Határ út 93-94.
 • Lotz Kft. - 1183 Budapest XVIII., Vág utca 5.
 • Mesterfesték Kft - 1108 Budapest X., Gyömrői út 140.
 • Mesterfesték Kft - 1139 Budapest XIII., Fáy út 4.
 • Szín-Paletta Bt. - 1203 Budapest XX., Nagykőrösi út 85.
 • Szín-Top Kft. - 1223 Budapest XXII., Karéj utca 37.
 • Színes-Kereskedés - 1106 Budapest X., Tarkarét utca 2.
 • Totál-Épker Kft. - 1201 Budapest XX., Baross utca 84.
 • Tótumfaktum - 1188 Budapest XVIII., Szálfa utca 47/B

Csongrád megye megye

 • Festék Centrum (Ciklon Kft.) - 6701 Szeged, József A. Sugárút 28.
 • Mesterfesték Kft - 6728 Szeged, Bakay Nándor utca 29.
 • MLT Bt. - 6630 Mindszent, Szabadság Tér 26.
 • Pócsik Festékbolt - 6726 Szeged, Bérkert utca 99.
 • Szil Color - 6724 Szeged, Kálvária sugárút 53.
 • Szil Color - 6725 Szeged, Hajnal utca 5.

Fejér megye megye

 • Alba-Fess Festék és V. áru Ker. Kft. - 8154 Polgárdi, Deák F. utca 7.
 • Alba-Fess Festék és V. áru Ker. Kft. - 8000 Székesfehérvár, Móri út 50.
 • Alba-Fess Festék és V. áru Ker. Kft. - 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 21.
 • CENTRUMBANAFESTÉK Kft. - 2475 Kápolnásnyék, Arany János út 6.
 • Fodorker 2001 Bt. Építkezők Boltja - 2400 Dunaújváros, Erdő Sor 34/3.
 • NÉMETH ÉS TÁRSA KFT - 8060 Mór, Wekerle Sándor utca 5.

Győr-Moson-Sopron megye megye

 • Joker Festékházak Kft. - 9400 Sopron, Győri utca 3.
 • Joker Festékházak Kft. - 9400 Sopron, Bánfalvy út 14.
 • Joker Festékházak Kft. - 9200 Mosonmagyaróvár, Szent I. utca 66.
 • P.G.COLOR Kft. - 9400 Sopron, Kőszegi utca 6.
 • PIKTOR KFT. - 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.
 • ZETTL Festékáruház - 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István Király út 106.

Hajdú-Bihar megye megye

 • Bogary Bt. Színsziget Festékbolt - 4030 Debrecen, Nyíl utca 30.
 • Bogary Bt. Színsziget Festékbolt - 4030 Debrecen, Szent Anna út 36.
 • FEST - É - KER KFT. - 4030 Debrecen, Monostorpályi út 9-11.
 • Festék és Vakolat Szaküzlet (Heliomix-Trade Kft.) - 4034 Debrecen, Vámospércsi út 36.
 • Nasi Festékboltja - 4080 Hajdúnánás, Árpád utca 48.
 • Színvarázs 98 Bt. - 4100 Berettyóújfalu, Madarász utca 9.

Heves megye megye

 • Color Festékudvar Kft. - 3200 Gyöngyös, Pesti út 32.
 • FESTÉK CENTRUM KFT. - 3300 Eger, Sas utca 94.
 • SZÍN 99 KERESKEDELMI BT - 3200 Gyöngyös, Báthori István utca 3.
 • VÁ-CZI Kft. Parti Festékdiszkont - 3300 Eger, Széna Tér 1.

Jász-Nagykun-Szolnok megye megye

 • Barakk-Studio Kft. - 5100 Jászberény, Nagykátai út 17.
 • KRAUZ 21 KFT - 5000 Szolnok, Hunyadi utca 32.
 • Krauz 21 Kft. Színvarázs Festékbolt - 5000 Szolnok, Széchenyi út 21.
 • Nord Centrum Kft. - 5100 Jászberény, Bercsényi utca 18.
 • Túr Color Bt. - 5400 Mezőtúr, Rákóczi út 2.

Komárom-Esztergom megye megye

 • HORVÁTH KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ - 2900 Komárom, Klapka Gy. út 49.
 • PROFI SZÍNEK KERESKEDELMI ÉS SZOLG. - 2941 Ács, Gyár út 3.
 • Spektrum - 2890 Tata, Kocsi utca 12.
 • Spektrum Festékboltok Kft. - 2800 Tatabánya-Kertváros, Hadsereg út 61.
 • Spektrum Festékboltok Kft. - 2837 Vértesszőlős, Gagarin utca 1.
 • T-BAU MARKT Kft. - 2870 Kisbér, Kossuth utca 75.
 • Zebra Festék Vegyi áru - 2800 Tatabánya, Kossuth L. utca 73.

Nógrád megye megye

 • Paletta Trade Kft - 2651 Rétság, Rákóczi utca 29.
 • SZELES ZSOLT - 3170 Szécsény, Kossuth út 31.

Pest megye megye

 • BAU-TRANS 2000 KFT. - 2700 Cegléd, Külső-kőrösi út 1.
 • FESS 'N KFT. - 2310 Szigetszentmiklós, Gyártelep Piac tér
 • Festék - vegyi áru - 2134 Halásztelek, Ságvári E. utca 1.
 • Festék Szaküzlet - 2117 Isaszeg, Kossuth L. utca 53.
 • Galga festék 96 Kft. - 2193 Galgahévíz, Fő út 41.
 • Goldlakk Kft. - 2131 Göd, Pesti út 212.
 • Goldlakk Kft. - 2100 Gödöllő, Béke utca 20.
 • Goldlakk Kft. - 2112 Veresegyház, Budapesti út 3/A
 • Hudák Festékház - 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály utca 103.
 • HUDÁK KFT - 2760 Nagykáta, Kossuth L. 7-11.
 • HUDÁK KFT - 2251 Tápiószecső, Deák Ferenc út 15.
 • Kiss Vegyiáru Házartási Szaküzlet - 2119 Pécel, Rákos út 3.
 • Marketrend Kft. - 2120 Dunakeszi, Fő út 127.
 • MÁS FESTÉKBOLT KER. ÉS SZOLG. KFT - 2120 Dunakeszi, Kossuth utca 34.
 • Máz-Ház Kft. - 2225 Üllő, Pesti út 32.
 • Metalszer Kft. - 2000 Szentendre, Virág utca 1.
 • Nap19 Kft. - 2144 Kerepes, Szabadság út 105.
 • Nett Festékház Kft. (Szeili Antalné) - 2234 Maglód, Luther utca 36.
 • Nord Centrum Festékház (Mamut) - 2740 Abony, Szolnoki út 97.
 • PÉTER LAJOSNÉ - 2170 Aszód, Falujárók út 5
 • Pikto-Color kft - 2030 Érd, Velencei út 19
 • Rév98 Kft. - 2133 Sződliget, Dunai Fasor 3.
 • Silver Fest - 2351 Alsónémedi, Fő út 24.
 • Silver-Vend Kft. - 2377 Örkény, Piac Tér 2-4.
 • T-FLEX Kft. - 2371 Dabas, Fő út 67.
 • T-FLEX Kft. - 2370 Dabas, Móra F. utca 5.
 • VÉKA VEGYES IPARCIKK KKT. - 2360 Gyál, Kőrösi út 158.

Somogy megye megye

 • DÓRA TIBOR MAGÁNKERESKEDŐ - 8700 Marcali, Sport út 5.
 • H&H Kft. Festék és Tapáta szaküzlet - 8638 Balatonlelle, Szövetség utca 1/A
 • Kaposfesték Kft. - 7400 Kaposvár, Kond Vezér utca 3.
 • Nagy László LELLE Áruház - 8638 Balatonlelle, Kossuth utca 6.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megye

 • Balogh Üzletház Kft. - 4900 Fehérgyarmat, Kossuth Tér 62-64.
 • DEKORÁL KERESKEDELMI ÉS - 4400 Nyíregyháza, Váci M.utca 28.
 • Létra Huszár (Nyír-Színkép Kft.) - 4400 Nyíregyháza, Szegfű utca 16.
 • Szalka Ker 2000 Bt (Bodóék Festékboltja) - 4700 Mátészalka, Szalkai L. utca 28.
 • SZALKA-KER 2000 FESTÉK ÉS VEGYIÁRU - 4700 Mátészalka, Ady Endre utca 9.
 • Színpatika Festékbolt - 4440 Tiszavasvári, Kossuth utca 47/A

Tolna megye megye

 • Komfort-Ker Kft. - 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. utca 50.
 • Komfortker/ Opál festékbolt - 7130 Tolna, Pajta Tér 771/1.

Vas megye megye

 • Aragon Invest Profi Kolor Festékház - 9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 9-11.
 • Homa Centrum - 9700 Szombathely, Varasd utca 10.
 • Mozaik Bolt - 9600 Sárvár, Gárdonyi utca 1.
 • Renovo'82 Kft - 9700 Szombathely, Vépi utca 27.
 • Szivárvány Festékbolt - 9730 Kőszeg, Velemi út 1/B.

Veszprém megye megye

 • ANDA KFT - 8200 Veszprém, Kistó utca 3.
 • Festékbolt - 8200 Veszprém, Budapest utca 53.
 • HOBO Tapéta-festékbolt - 8230 Balatonfüred, Perczel Mór út 3.
 • K&P Color Festékcenter - 8500 Pápa, Vásár utca 16.
 • LEONARDO DEKOR - 8400 Ajka, Kosztolányi utca 14/B C épület
 • Németh és Társa Kft. Festékház - 8420 Zirc, Deák F. utca 1.
 • S.O.S. Festék-Illatház Bolt Kft. - 8400 Ajka, Kinizsi utca 3/A
 • STIMMEL KER. SZOLG. KFT - 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 585/10.

Zala megye megye

 • Á-Pigment Kft. Szín-Tár Festéküzlet - 8900 Zalaegerszeg, Ola utca 12.
 • Á-Pigment Kft. Szintézis Festékbolt - 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 21.
 • Aragon Invest - 8800 Nagykanizsa, Király utca 25/2.
 • Festék- Háztartási Bolt - 8960 Lenti, Alkotmány utca 22.
 • Festék- Háztartási Bolt - 8960 Lenti, Kossuth Lajos út 113.
 • ISO Color 2000 Kft. - 8360 Keszthely, Sopron utca 47.
 • Lux Belvárosi Festékház (Lukácsné Csejtei Edit) - 8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. utca 34.
 • Vörös Festék Kft. - 8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy A. utca 17.Tetejére